Sách Giáo Khoa, Ôn t?p SGK

K-12_Geography

 • Ratings
 • 4
 • Install
 • 50K
 • Version
 • 1.7

Details :

?ng d?ng giành cho các h?c sinh ph? thông và ??t bi?t cho H?c sinh 12 ?ang ôn thi t?t nghi?p, phô thông trung h?c (PTTH, THPT) và ôn thi ??i h?c (on thi dai hoc) thông qua ph??ng pháp ôn t?p lý thuy?t c?a sách giáo khoa (SGK) qua ph?n lý thuy?t và bài t?p + l?i gi?i ?? h?c sinh có th? t? ôn t?p : 1. Toán ph? thông,Sach giao khoa (SGK) Toán 1: phép tính c? b?n Toán 2: Các bài toán ??m Toán 3: K? n?ng c? b?n, phân, chia, nhân, ?? th? Toán 4: S?, phép tính ??n tri?u, ??n v? ?o kh?i l??ng Toán 5: S? th?p phân, s? ph?n tr?m, hình h?c Toán 6: S? t? nhiên, s? nguyên Toán 7: S? h?u t? (huu ty), s? th?c, hàm s? Toán 8: Các phép toán s? m?, c?n b?c Toán 9: T? l?, t? l? th?c, ph?n tr?m, ?o l??ng, hình h?c Toán 10: ??i s?, ?i?m, bài toán ???ng th?ng Toán 11: Các bài t?p v? bi?u th?c và bi?n Toán 12: Các d?ng bài toán v? hàm s? 2. Lý Ph? thông(Ly pho thong) Lý 6: C? h?c, Nhi?t h?c Lý 7: Quang h?c, Âm h?c, ?i?n h?c Lý 8: C? h?c , Nhi?t h?c Lý 9: ?i?n - quang h?c Lý 10: Bài toán v? ??ng l?c h?c Lý 11: Các bài toán v? t? tr??ng, ?i?n tr??ng Lý 12: Dao ??ng c?, Sóng c? và sóng âm 3. Hóa ph? thông (Hoa pho thong) Hóa 8: ch?t - nguyên t? - phân t? Hóa 9: các lo?i h?p ch?t vô c? Hóa 10: nguyên t?, b?ng và ??nh lu?t tu?n hoàn Hóa 11: cacbon-silic, ??i c??ng v? hóa h?c h?u c? Hóa 12: polime và v?t li?u polime, ??i c??ng v? hóa vô c? 4. Sinh ph? thông (Sinh pho thong) Sinh 6: ??i c??ng v? gi?i th?c v?t, sinh h?c Sinh 7: ??ng v?t, ??i s?ng con ng??i, ngành ??ng v?t nguyên sinh Sinh 8: Các ho?t ??ng c?a con ng??i Sinh 9: Các thí nghi?m c?a Menden, Nhi?m s?c th?, ADN Sinh 10: b?nh truy?n nhi?m và mi?n d?ch, virut ... Sinh 11: Chuy?n hóa v?t ch?t và n?ng l??ng Sinh 12: Sinh thái h?c, Di Truy?n H?c, Ti?n Hóa 5. S? ph? thông (Su Pho thong) S? 6: N??c Âu L?c, c? ??i, Nguyên th?y, S? l??c v? môn l?ch s? S? 7: Ch? ?? phong ki?n nhà Nguy?n S? 8: Chi?n tranh th? gi?i th? hai S? 9: Vi?t Nam trên ???ng ??i m?i , Xây d?ng ??t n??c S? 10: Chi?n tranh giành ??c l?p c?a các thu?c ??a Anh ? B?c M?. S? 11:L?ch s? c?n ??t, l?ch s? Vi?t nam S? 12: ??t n??c Vi?t Nam l?ch s? theo t?ng giai ?o?n l?ch s? chi ti?t 6. V?n h?c (Van hoc) V?n 2: Nhân dân, Bác H?, Cây, sông và muôn thú. V?n 3: B?u tr?i, m?t ??t, th? thao, l? h?i, ngh? thu?t, sáng t?o . V?n 4: Tình yêu cu?c s?ng, v? ?ep muôn màu, khám phá th? gi?i. V?n 5: Vi?t th?, t? c?nh, t? cây, t? ng??i, ??n t?, t?p làm v?n. V?n 6: Cây bút, bài th? , truy?n và chuy?n c? tích, v?n t? và v?n vi?t, v?n k? chuy?n. V?n 7: V?n h?c yêu n??c, v?n h?c n??c ngoài V?n 8: Các tác ph?m v?n h?c qua t?ng th?i k? l?ch s? d?ng n??c và gi? n??c V?n 9: Truy?n Ki?u – Nguy?n Du V?n 10: V?n ngh? lu?n, v?n phân tích V?n 11: Ngh? lu?n , v?n h?c khái lu?n V?n 12: Ngh? lu?n xã h?i, v?n h?c n??c ngoài 7. Anh v?n ( ngo?i ng?, anh van) Anh 3: unit 1->20. Anh 6: unit 1->16. Anh 7: unit 1->16. Anh 8: unit 1->16. Anh 9: unit 1->9. Anh 10: unit 1->13. Anh 11: unit 1->16. Anh 12: unit 1->16. 8. ??a lý (Dia ly) ??a 6: Trái ??t, các thành ph?n t? nhiên c?a trái ??t. ??a 7: Các môi tr??ng ??a lý, Thiên nhiên, Con ng??i, Môi tr??ng. ??a 8: ??a lý Vi?t Nam, các vùng, mi?n, khí h?u, ??t ?i?m, ??a hình ??a 9: ??a lý ??a ph??ng, S? phân hóa lãnh th?, ??a lý dân c?. ??a 10: ??a lý t? nhiên, b?n ??, v? tr?, trái ??t, các quy lu?t ??a lý. ??a 11: ??a lý khu v?c, các châu , ?ông Nam Á... ??a 12: ??a lí Vi?t Nam... Chúng tôi luôn c?p nh?t d? li?u và không ng?ng nâng cao ch?t l??ng ?ng d?ng: Sách giáo khoa, Sach giao khoa (SGK), ph? thông, tr?c tuy?n, mi?n phí 100% N?u b?n có ý ki?n ?óng góp, xin m?i g?i email v? ??a ch? email: matheducationltd@gmail.com Website: http://www.math1to12.com Facebook: http://www.facebook.com/hoctoanphothong Hãy nh? ?? ?ánh giá ?ng d?ng này G+1, Rate 5. Xin cám ?n
4
858 Votes

  5

 • 4

 • 3

 • 2

 • 1